Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a B-Mobility Solutions Kft., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: B-Mobility Solutions Kft.

A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy Szily K. út 8. 10.a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@b-evmobil.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-190507

Adószáma: 26198329-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: 0036202640825

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Versanus Kft.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF Magyarországon hatályos, 2019. július 1-jétől. Az ÁSZF valamennyi jövőbeli módosítása azonnal megjelenik a honlapon, az ügyfelek mindig a hatályos verzió ismeretében kötnek ügyletet.

A webshop szerzői jogi védelemben részesül, annak formája, felépítése, tartalma (különösen szövegei, blogbejegyzései), valamennyi fényképe megalkotásuktól vagy a honlapon való elhelyezésüktől kezdődően a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.

A webshop a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll. Bármilyen karbantartásról a Szolgáltató a honlapon feltüntetett üzenetben előre értesíti az ügyfeleket.

Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztató a b-evmobil.hu honlapon, az ÁSZF-et követően érhető el. A webshopban elektromos autó töltéséhez szükséges műszaki cikkek, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítők találhatók.

A megjelenített termékek online megvásárolhatók meg, fizikai üzlet nincs. Emellett a termékek személyes vagy telefonos szóbeli szerződéskötést követően is megvásárolhatók a webshopon kívül. A termékek tartalmazzák az áfát és a csomagolási díjat. A termék házhozszállítási díjat nem tartalmaz.

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Rendelés menete

A rendelés a kiválasztott termék specifikációjával indul, amely a weboldalon található legördülő menüből választható ki (pl. kábel kívánt hosszúsága). A kiválasztott terméket a megrendelő a kosárba teszi, külön regisztráció a vásárláshoz nem szükséges, de lehet regisztrálni is.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A szolgáltató webáruház az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya a adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Emellett van lehetőség utalás választására, valamint utánvét kérésére is (készpénzzel vagy kártyával).

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendeléseket a szolgáltató 48 órán belül feldolgozza és emailben vagy telefonon tájékoztatja a vevőt a kiszállítás várható időpontjáról, amely 1 héttől 6 hétig terjedő időtartamra szólhat. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlásáról a vásárló köteles a Szolgáltatót emailben vagy telefonon értesíteni. A termék visszajuttatásának módjáról a vásárló és a szolgáltató közösen dönt. A szolgáltató 14 napon belül visszautalja az árat a vásárló által megadott bankszámlaszámra.

Garancia, jótállás

A termékekre a szolgáltató 12-24 hónap közötti garanciát vállal. A garancia ideje a termékleírásban olvasható. Meghibásodás esetén a szolgáltató telefonon vagy emailben tájékoztatja a vásárlót a teendőkről.

Panaszkezelés

A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákban a felek kikötik a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

Biatorbágy, 2019. szeptember 1.

 

Adatvédelmi irányelvek

A B-MOBILITY SOLUTIONS KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA, AZ ADATKEZELŐK MEGHATÁROZÁSA

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a B-Mobility Solutions Kft. (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Info tv.) alapozzuk.

E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy személyes adataikat cégünk milyen feltételek és garanciák mellett kezeli, akár az Adatkezelő által üzemeltetett honlap (b-evmobil.hu) működtetése, akár más szolgáltatásnyújtás során.

Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát. Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintetteket megfelelő tájékoztatása mellett. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a következő címre: info@b-evmobil.hu.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: B-Mobility Solutions Kft.
Tulajdonos: Bagaméry Zoltán
Képviselő, ügyvezető: Gőgös Attila
Székhely: 2051 Biatorbágy Szily K. út 8. 10.a.
Cégjegyzékszám: 13-09-190507

Adószám: 26198329-2-13

Telefonszám: +36202640825

E-mail: info@b-evmobil.hu

 

A személyes adatok kezelője valamennyi lentebb részletezett adatkezelés esetén a B-Mobility Solutions Kft.

 

Jogorvoslat: Cégünk minden esetben biztosítja az adatkezelés jogszerűségét. Ha mégis úgy érezné, hogy személyes adatainak kezelése sérelmes az Ön számára, az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Panasszal lehet élni továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391.1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Cégünk szerteágazó tevékenységi körben nyújt szolgáltatásokat az elektromos autó tanácsadástól, oktatástól a webáruházig. E tevékenységek közös jellemzője, hogy szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. Az ilyen adatkezelések során a pontosság és adattakarékosság elveinek figyelembe vételével járunk el. Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő részletes tájékoztatást adjuk.

 

2. Személyes adatok kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel összefüggő kezelése

 

Az Adatkezelő a b-evmobil.hu honlapot működteti, amelyen ún. kapcsolati űrlap található. A kapcsolati űrlap kitöltésével, üzenete begépelésével az érintett kapcsolatba léphet cégünkkel, információt, ajánlatot kérhet termékeinkről, szolgáltatásainkról. Emellett lehetőség van a b-evmobil.hu honlapon ingyenes útmutató letöltésére, illetve ingyenes telefonos tanácsadás igénylésére elektromos autó témában. A folyamatos tájékoztatás érdekében lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is.

 

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között, információkérés az Adatkezelőtől, ajánlatkérés. A hírlevél célja az érintett tájékoztatása az elektromos autókkal kapcsolatos kiemelt információkról, eseményekről.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére szükséges lépések megtétele. A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, az Adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérő személyek, az ingyenes tájékoztató anyagot letölteni kívánó személyek, a hírlevélre feliratkozók.

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, továbbá az üzenetben az érintett által esetlegesen, önkéntes jelleggel megadott további adatok.

 

Az adatok címzettjei: az adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre kijelölt munkatársak ismerheti meg. Az adatokat továbbá az adatfeldolgozó ismerheti meg.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 1. év végéig kezeli. A hírlevélre feliratkozók adatait a leiratkozásig kezeli.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót bíz meg, vesz igénybe.

 

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Bánfi Zoltán egyéni vállalkozó honlapfejlesztés, webfejlesztés*

 

*Az adatfeldolgozó az általa nyújtott szolgáltatás során alapesetben nem fér hozzá az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, mindazonáltal egyes részfeladatok elvégzése szükségessé teheti, hogy az adatfeldolgozó a kezelt adatok birtokába jusson.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül.

 

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését,
 4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük. Az igénybe vett adatfeldolgozóval kötött adatfeldolgozási szerződés megfelelő garanciákat tartalmaz a személyes adatok biztonságára nézve.

 

3. Webáruház üzemeltetésével-használatával összefüggő adatkezelés

 

Az Adatkezelő a b-evmobil.hu honlapon webáruházat üzemeltet. Vásárolni regisztráció nélkül nem lehetséges.

 

Az adatkezelés célja: A webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele, a vásárlások áttekintésének biztosítása, a vásárló kiszolgálása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával tud megrendelést adni a kiválasztott termék vagy termékek vonatkozásában. A számla kiállításához szükséges, a számlán szereplő adatoknak a jogszabályban előírt időtartamig történő kezelése, megőrzése (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) ugyanakkor az Adatkezelőre rótt jogszabályi kötelezettség is.

 

Az érintettek köre: a webáruházban vásárló magánszemélyek.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

 • A megrendelésnél megadandó adatok: e-mail cím, az, hogy magánszemélyként vásárol-e az érintett vagy cég képviseletében, előbbi esetben vezetéknév, keresztnév, valamint a cím (irányítószám, település, pontos cím) és a telefonszám; a fizetés módja (Barion, készpénz)
 • Vásárlási adatok: a megvásárolt termékek, azok ára, darabszáma, értéke, a vásárlás időpontja.

 

 

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő szervezetén belül az adatokat kizárólag az erre kijelölt munkatársak ismerheti meg. Az Adatkezelő szervezetén kívül a kezelt adatokat az adatfeldolgozók ismerhetik meg.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatkezeléssel járó tevékenységhez, a webáruház működtetéséhez adatfeldolgozó segítségét veszik igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása: Az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
Vókó Péter egyéni vállalkozó webfejlesztés, honlapfejlesztés A fenti a)-b) pontban meghatározott adatok*
Tárhely.Eu Kft. Tárhely-szolgáltatás, webáruház interface biztosítása. Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata elérhető a szolgáltató honlapján: https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ A fenti a)-b) pontban meghatározott adatok. Az adatfeldolgozó adatvédelmi szabályzata elérhető a következő linken: https://tarhely.eu/index.php
Magyar Posta Zrt. Csomagszállítási feladatok ellátása Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám
Beritax Kft. Könyvelési feladatok ellátása Számlán szereplő adatok (természetes személy vásárló esetén név, lakcím)

 

* Az adatfeldolgozó az általa nyújtott szolgáltatás során alapesetben nem fér hozzá az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, mindazonáltal egyes részfeladatok elvégzése szükségessé teheti, hogy az adatfeldolgozó a kezelt adatok birtokába jusson.

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a következő időtartamig kezeli:

 

 1. az a)-b) pontok szerinti adatokat – a következő, b) pont szerinti adatok kivételével – az általános polgári jogi elévülési időig, a megrendeléstől számított 5 évig,
 2. a számlázáshoz szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, valamint adott esetben a 6. pont c) alpontja szerinti adatok) a számla kiállításától számított 8. év végéig.

 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@b-evmobil.hu e-mail címre küldött üzenet útján. Az érintett ilyen kérelme esetében a kezelt adatokat – a számvitelről szóló törvény alapján megőrzendő és a számlán szereplő adatok kivételével – 72 órán belül töröljük.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes. A fenti adatok szolgáltatásának elmaradása esetén azonban az érintett nem tud sikeresen vásárolni a webáruházban.

 

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését, a jogszabály alapján megőrzendő és a számlán szereplő adatok kivételével,
 4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel dokumentum formájában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések magas szintű garanciát biztosítanak a jogszerű adatkezelés szempontjából.

 

Bankkártyás fizetés esetén a webáruház átirányítja a vásárlót az OTP Bank fizetési felületére. A vásárló bankkártya vagy bankszámlaadatait az Adatkezelő nem ismerheti meg, csupán a megrendeléssel összefüggő tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről kap tájékoztatást az OTP Bank-tól.

 

4. Személyes adatkezelés marketing célú hírlevél küldéséhez

 

A b-evmobil.hu hírlevelére a honlapon – az adatkezelési tájékoztató elfogadása után – tud feliratkozni.

 

Az adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő híreiről, akcióiról, újdonságairól.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személy érintettek.

 

A kezelt személyes adatok köre: a feliratkozó család- és keresztneve, e-mail címe. A család- és keresztnév az érintett azonosításához, az e-mail cím az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg, vesz igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
The Rocket Science Group Az adatfeldolgozó a Mailchimp hírlevél-küldő szoftvert biztosítja az Adatkezelő számára. Az Adatfeldolgozó önként csatlakozott az EU és az Egyesült Államok Kormánya által kötött adatvédelmi egyezményhez (Privacy Shield Agreement), így az adatok harmadik országba való továbbítása nem ütközik jogszabályba. Az adatfeldolgozó adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem küld az érintett részére marketing célú hírlevelet.

 

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást: a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelésnek a visszavonás előtti jogszerűségét,
 4. kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 8. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 

Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Lehetősége van bármikor leiratkozni a hírlevélről a hírlevél „leiratkozás” ikonjára kattintva, illetve a részünkre küldött e-mail-ben.

 

5. Beszállítók, szerződéses partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése

 

Számos üzleti, kereskedelmi partnerrel állunk kapcsolatban (töltőberendezések gyártó, villanyszerelési munkálatokat végző alvállalkozók). Az e cégekkel kijelölt kapcsolattartók útján érintkezünk, amely szükségszerűen együtt jár a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésével is.

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése, a szerződés teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

Az érintettek köre: a szerződéses partnerek természetes személy kapcsolattartói

 

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím).

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállásáig.

 

Címzettek: az Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat nem adja át harmadik személynek, adatfeldolgozót nem bíz meg. A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő érintett munkavállalói ismerhetik meg.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik, s azokat nem továbbítjuk harmadik személynek.

 

6. Vásárlók személyes adatainak kezelése (webáruházon kívüli adatkezelések)

 

A webáruházon kívül emailen vagy személyes egyeztetést követően is van mód megrendelés leadására.

Az adatkezelés célja: az érintett által megrendelt szolgáltatás szerződésszerű nyújtása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése.

 

Az érintettek köre: a szolgáltatásainkat megrendelő személyek.

 

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett család- és keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail címe, átutalásos vásárlás esetén bankszámlaszám, számlázási és levelezési cím. A név az érintett azonosításához, a telefonszám, e-mail és levelezési cím az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges a szolgáltatás nyújtása során. A számlázási cím a számla kiállításához és postázásához szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama: a számlán szereplő adatokat (név és cím) a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves időtartamig kezeljük, a további adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséig őrizzük meg. A műbizonylattal kapcsolatos adatokat 10 évig őrizzük meg.

 

Címzettek: az e körben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai és az adatfeldolgozók ismerheti meg. Más személynek az adatokat nem továbbítjuk.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozókat bíz meg, vesz igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Számlák.com Online számlázó program
Beritax Kft. Könyvelési feladatok ellátása

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolat kiadását,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását,
 3. az e pontban meghatározott adatkezelési idő lejártával kérheti az adatai törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. Az adatfeldolgozóval kötött szerződés magas szintű garanciákat jelent az adatok biztonságára nézve.

 

7. Panasszal, elállási joggyakorlással kapcsolatos adatkezelés

 

A B-Mobility Solutions Kft. és a vásárlók között fogyasztói szerződés jön létre, amely alapján a vásárló panaszt tehet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az adatkezelés célja: a fogyasztói jognyilatkozatok megtételének biztosítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőre rótt jogi kötelezettség a 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet alapján. Az adatok 5 évig való megőrzése az Adatkezelő igazságszolgáltatáshoz fűződő jogi érdekén is alapszik: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy vita esetén a jogszerű eljárását bizonyítani tudja.

 

Az érintettek köre: a B-Mobility Solutions Kft-vel fogyasztói szerződést kötő személyek.

 

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, email, fax), bankszámlaszám, vásárolt termék.

 

Az adatkezelés időtartama: az elállástól, a panasz megtételétől számított 5 év.

 

Címzettek: az e körben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai ismerhetik meg. Más személynek az adatokat nem továbbítjuk.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót nem bíz meg, nem vesz igénybe.

 

8. A honlapok szervernaplózása

 

Az Adatkezelő honlapjainak meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatások működésének ellenőrzése, személyre szóló kiszolgálás, visszaélések megelőzése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az általa fenntartott, üzemeltetett honlapok biztonságos, káros, rosszindulatú beavatkozástól mentes működéséhez.

 

Az érintettek köre: Az Adatkezelő honlapjait meglátogató természetes személyek.

 

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a látogató IP címe, a böngésző típusa, a meglátogatott aloldalak címei.

 

Az adatkezelés időtartama: a szervernaplózás adatait naponta anonimizáltan összesítjük, majd 30 naponként a részletes adatokat töröljük.

 

Címzettek: az e körben kezelt személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai és az Adatfeldolgozó ismerhetik meg. Más személynek az adatokat nem továbbítjuk.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg, vesz igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Vókó Péter egyéni vállalkozó fejlesztési, rendszergazdai feladatok

 

9. Töltőtelepítési munkákkal összefüggő adatkezelés

 

Az elvégzett töltőtelepítési munkákról vagy egyéb tanácsadásról, oktatásról készített fényképfelvételeket kezeli az Adatkezelő, illetve a facebook-ra tölti fel.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő promóciós, marketing tevékenységének támogatása, referenciák megjelenítése a honlapon

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

Az érintettek köre: szolgáltatásokat megrendelő és hozzájárulást adó személyek.

 

A kezelt személyes adatok köre: a fényképen látható, adott esetben személyes adatnak minősülő tények, adatok és körülmények. A felvételek közzététele esetén a rendszámot és az esetleges további, beazonosításra alkalmas személyes adatokat elhomályosítjuk.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adat (kép) beküldésétől számított 5 év.

 

Címzettek: az adatokat az Adatkezelő munkatársai és az Adatkezelő facebook oldalát meglátogató személyek ismerhetik (tekinthetik) meg

 

10. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

11. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Adatainkat saját tulajdonunkban álló adattároló eszközökön, biztonságos helyen őrizzük. A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A mi és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 

12. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek részletesen

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Helyesbítés joga:

 

E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 25 napon belül történik. Az erre irányuló kérést az Adatkezelő fent megadott e-mail címére kell eljuttatni.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 

Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391.1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Biatorbágy, 2019. 04. 30.

B-Mobility Solutions Kft.

Adatkezelő